KARGOMsende logo

KARGOMsende Alıcılar için Aydınlatma Metni


Turkuvaz Dağıtım Pazarlama A.Ş.(“KARGOMsende”) “veri sorumlusu” olarak, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) ve ilgili mevzuat uyarıncakişisel verilerinizi işlemekte, işleme faaliyetlerine yönelik kanunlarda öngörülmüş tüm teknik ve idari tedbirleri alarak gerekli korumaları sağlamaktadır.

Bu kapsamda, KARGOMsende, kişisel verilerinizi, KVKK ve ilgili mevzuatın çizdiği sınırlar çerçevesinde, KVKK’nın 4. maddesinde yer alan,

o Hukuka ve dürüstlük kuralına uygun olma,

o Doğru ve gerektiğinde güncel olma,

o Belirli, açık ve meşru amaçlar için işlenme,

o İşleme amaçlarıyla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olma,

o İlgili mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza edilme

ilkelerine uygun olarak işlemektedir.

1- İŞLENMEKTE OLAN KİŞİSEL VERİLERİNİZ, İŞLENME AMAÇLARI VE HUKUKİ SEBEPLERİ

KARGOMsende olarak,

i.Gönderilerin tarafınıza ulaştırılması sürecinde

a) Gönderi alıcısına ait kimlik verisi kategorisinde yer alan ad, soyadı veT.C. kimlik numarası verilerinizi, iletişim verisi kategorisinde yer alan adres, e-posta adresi ve cep telefonu numarası verilerinizi ve müşteri işlem verisi kategorisinde yer alan müşteri sipariş numarası, gönderi numarası, gönderi içeriği, müşteri notu veçağrı merkezi kayıtlarıverilerinizi,

b) başkasına teslim edilsin hizmetinden faydalanmanız halinde,

o bu hizmetlerden “Komşuya Teslim Et” seçeneğini seçmeniz halinde, üçüncü kişiye ait kimlik verisi kategorisinde yer alan ad ve soyadı veT.C. kimlik numarası verileri, iletişim verisi kategorisinde yer alan adresverisi ve müşteri işlem verisi kategorisinde yer alan müşteri notu veriniz,

o bu hizmetlerden “Güvenliğe Teslim Et” seçeneğini seçmeniz halinde, üçüncü kişiye ait kimlik verisi kategorisinde yer alan ad ve soyadıverileri ve müşteri işlem verisi kategorisinde yer alan müşteri notuveriniz,

o bu hizmetlerden “Apartman Görevlisine Teslim Et” seçeneğini seçmeniz halinde, üçüncü kişiye ait kimlik verisi kategorisinde yer alan ad ve soyadıverileri ve müşteri işlem verisi kategorisinde yer alan müşteri notuveriniz,

o bu hizmetlerden “Muhaberata Teslim Et” seçeneğini seçmeniz halinde, üçüncü kişiye ait kimlik verisi kategorisinde yer alan ad ve soyadıverileri ve müşteri işlem verisi kategorisinde yer alan müşteri notuveriniz

c) başka adrese gelsin hizmetinden faydalanmanız halinde, iletişim verisi kategorisinde yer alan adresveriniz,

d) başka zaman gelsin hizmetinden faydalanmanız halinde, müşteri işlem verisi kategorisinde yer alangönderi teslim tarihiveriniz,

e) teslimat kodu/TCKN istenmesin hizmetinden faydalanmanız halinde, müşteri işlem verisi kategorisinde yer alantercihveriniz,

mal/hizmet operasyon süreçlerinin yürütülmesi, mal/hizmet satış süreçlerinin yürütülmesi, mal/hizmet satış sonrası destek hizmetlerinin yürütülmesi, müşteri ilişkileri yönetimi süreçlerinin yürütülmesi, iletişim faaliyetlerinin yürütülmesi, bilgi ve işlem güvenliği süreçlerinin yürütülmesi, lojistik faaliyetlerinin yürütülmesi, faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi, hukuk işlerinin takibi ve yürütülmesi, talep/şikayetlerin takibi, saklama ve arşiv faaliyetlerinin yürütülmesi, yetkili kişi, kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi amaçları ile, kişisel veri işlemesinin kanunlarda açıkça öngörülmesi, sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması ve temel hak ve özgürlüklerinize zarar vermemek kaydıyla, KARGOMsende’nin meşru menfaatleri için kişisel verilerinizi işlemenin zorunlu olması hukuki sebebine dayanarak;

ii.hizmeti değerlendir anketi çalışmasına katılmanız ve bu kapsamda çağrı merkezi aracılığıyla yapılacak aramalara onay ve kişisel verilerinizin işlenmesine açık rıza vermeniz halinde,

kimlik verisi kategorisinde yer alanad ve soyadıverilerinizi, iletişim verisi kategorisinde yer alan cep telefonu numarası ve yaşadığınız şehir verinizi, müşteri işlem verisi kategorisinde yer alan çağrı merkezi kayıtları verinizi ve pazarlama verisi kategorisinde yer alan hizmeti değerlendir anketi çalışması ile elde edilen değerlendirme ve yorum verinizi müşteri memnuniyetine yönelik aktivitelerin yürütülmesi, iş süreçlerinin iyileştirilmesine yönelik önerilerin alınması ve değerlendirilmesi ve ayrıca iletişim verisi kategorisinde yer alan yaşadığınız şehir verinizi ve pazarlama verisi kategorisinde yer alan hizmeti değerlendir anketi çalışması ile elde edilen yorum verinizi, yorumlarınızın https://www.kargomsende.com internet sitesinde yayınlanması amaçları ile, açık rıza hukuki sebebine dayanarak işlemekteyiz.

Açık rıza vermeniz halinde işlenecek olan, iletişim verisi kategorisinde yer alan yaşadığınız şehir verinizin ve pazarlama verisi kategorisinde yer alan hizmeti değerlendir anketi çalışması ile elde edilen yorum verinizin, yapacağımız derleme neticesinde https://www.kargomsende.com internet sitesinde yayınlanmasına karar verilir ise, yaşadığınız şehir verisi ile yorumlarınızın sizinle ilişkilendirilmemesi adına, bu verileriniz yayınlanırken adınız ve soyadınız yıldızlanarak maskelenecektir.

Kişisel verileriniz, gönderici tarafından beyan edilen bilgiler, gönderi kabulü sırasında beyan ettiğiniz bilgiler, çağrı merkezi kayıtları, https://www.kargomsende.com üzerinden gerçekleştirdiğiniz işlemler ve gönderi takip linki üzerinden gerçekleştirdiğiniz işlemler vasıtasıyla tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla toplanmaktadır.

2- KİŞİSEL VERİLERİNİZİN AKTARILMASI

Kişisel verileriniz,

· Avukatlar, denetçiler, vergi danışmanları ile danışmanlık ve hizmet aldığımız diğer üçüncü kişilere; iş süreçlerimizi hukuka ve meşru menfaatlerimize uygun olarak yürütebilmemiz, olası bir yargı sürecinde kanuni hakkımızın kullanılması,

· Tarafınızca yetki verilmiş olan vekil ve temsilcilerinize; hukuki yükümlülüklerimizin yerine getirilebilmesi,

· Düzenleyici ve denetleyici kurumlar ile mahkeme ve icra müdürlükleri gibi sair resmî kurumlara, kişisel verilerinizi talep etmeye yetkili olan diğer kamu kurum veya kuruluşlarına, hukuki yükümlülüklerimizin yerine getirilebilmesi,

· Grup şirketlerimize, iş ortaklarımıza, ifa yardımcılarımıza, tedarikçilerimize, dış hizmet sağlayıcısı taşıyıcılarımıza yukarıda yer alan işleme amaçlarının gerçekleştirilebilmesi, iş süreçlerinde ve hizmetlerin sunulmasında/ geliştirilmesinde destek alınabilmesi, saklama ve arşivleme faaliyetlerinin yürütülmesi ve altyapı ve teknik güvenliğinin sağlanabilmesi,

· Gönderinizi Pudo gönderi teslim merkezleri aracılığı ile teslim almanız halinde, dış hizmet sağlayıcısı Pudo ile ad ve soyadı, telefon numarası, e-posta adresi, gönderi numarası, teslim noktası bilgisi, gönderinizi teslim alabilmeniz ve mal/hizmet operasyon süreçlerinin yürütülmesi

amaçlarıyla KVKK’nın 8. maddesi uyarınca aktarılabilecektir.

3- KİŞİSEL VERİLERİNİZİN KORUNMASINA YÖNELİK HAKLARINIZ

Kişisel verilerinizle ilgili olarak;

(a) Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,

(b) Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

(c) Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

(d) Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

(e) Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,

(f) KVKK’nın 7. maddede öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,

(g) (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

(h) İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

(i) Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme

haklarına sahipsiniz.

Belirtilen haklarınız kapsamında taleplerinizi, iadeli taahhütlü mektup aracılığıyla veya şahsen veya noter aracılığıyla yazılı olarak veya kayıtlı elektronik posta (KEP) adresi, güvenli elektronik imza, mobil imza ya da daha önce bize bildirdiğiniz ve sistemimizde kayıtlı bulunan elektronik posta adresiniz var ise elektronik posta adresinizi kullanmak suretiyle bize ulaşarak iletebilirsiniz.

Başvurunuz, belirtilen yollar aracılığıyla bize ulaştırılmasından itibaren, başvurunuzun niteliğine göre en geç 30 (otuz) gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandırılacak olup, başvuranın doğru kişi olduğunun teyit edilmesi amacıyla KARGOMsende sizden bazı doğrulayıcı bilgiler talep edebilecektir; bu bilgiler yalnızca gerçek veri sahibinin kim olduğunun tespit edilmesi ve başvuru sonuçlarının doğru kişiyle paylaşılması adına talep edilecektir.