KARGOMsende logo

KARGOMsende Alıcılar için Aydınlatma Metni


Turkuvaz Dağıtım Pazarlama A.Ş. (“Turkuvaz”) “veri sorumlusu” olarak, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) ve ilgili mevzuat uyarınca kişisel verilerinizi işlemekte, işleme faaliyetlerine yönelik kanunlarda öngörülmüş tüm teknik ve idari tedbirleri alarak gerekli korumaları sağlamaktadır.

Bu kapsamda, Turkuvaz, kişisel verilerinizi, KVKK ve ilgili mevzuatın çizdiği sınırlar çerçevesinde, KVKK’nın 4. maddesinde yer alan,

o      Hukuka ve dürüstlük kuralına uygun olma,

o      Doğru ve gerektiğinde güncel olma,

o      Belirli, açık ve meşru amaçlar için işlenme,

o      İşleme amaçlarıyla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olma,

o      İlgili mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza edilme

ilkelerine uygun olarak işlemektedir.

Turkuvaz olarak,

(a) (aa) gönderilerin tarafınıza ulaştırılması sürecinde kimlik verisi kategorisinde yer alan ad, soyad ve T.C. kimlik numarası verilerinizi, iletişim verisi kategorisinde yer alan adres, e-mail adresi ve cep telefonu numarası verilerinizi ve müşteri işlem verisi kategorisinde yer alan müşteri sipariş numarası, gönderi numarası, gönderi içeriği, müşteri notu ve çağrı merkezi kayıtları verilerinizi,

(bb) başkasına teslim edilsin hizmetinden faydalanmanız halinde, eğer,

o      bu hizmetlerden “Komşuya Teslim Et” seçeneğini seçmeniz halinde, üçüncü kişiye ait kimlik verisi kategorisinde yer alan ad, soyad ve T.C. kimlik numarası verileri, iletişim verisi kategorisinde yer alan adres verisi ve müşteri işlem verisi kategorisinde yer alan müşteri notu veriniz,

o      bu hizmetlerden “Güvenliğe Teslim Et” seçeneğini seçmeniz halinde, üçüncü kişiye ait kimlik verisi kategorisinde yer alan ad ve soyad verileri ve müşteri işlem verisi kategorisinde yer alan müşteri notu veriniz,

o      bu hizmetlerden “Apartman Görevlisine Teslim Et” seçeneğini seçmeniz halinde, üçüncü kişiye ait kimlik verisi kategorisinde yer alan ad ve soyad verileri ve müşteri işlem verisi kategorisinde yer alan müşteri notu veriniz,

o      bu hizmetlerden “Muhaberata Teslim Et” seçeneğini seçmeniz halinde, üçüncü kişiye ait kimlik verisi kategorisinde yer alan ad ve soyad verileri ve müşteri işlem verisi kategorisinde yer alan müşteri notu veriniz

(cc) başka adrese gelsin hizmetinden faydalanmanız halinde, iletişim verisi kategorisinde yer alan adres veriniz,

(dd) başka zaman gelsin hizmetinden faydalanmanız halinde, müşteri işlem verisi kategorisinde yer alan gönderi teslim tarihi veriniz,

(ee) teslimat kodu/TCKN istenmesin hizmetinden faydalanmanız halinde, müşteri işlem verisi kategorisinde yer alan tercih veriniz,

mal/hizmet operasyon süreçlerinin yürütülmesi, mal/hizmet satış süreçlerinin yürütülmesi, mal/hizmet satış sonrası destek hizmetlerinin yürütülmesi, müşteri ilişkileri yönetimi süreçlerinin yürütülmesi, iletişim faaliyetlerinin yürütülmesi, bilgi ve işlem güvenliği süreçlerinin yürütülmesi, lojistik faaliyetlerinin yürütülmesi, faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi, hukuk işlerinin takibi ve yürütülmesi, talep/şikayetlerin takibi, saklama ve arşiv faaliyetlerinin yürütülmesi, yetkili kişi, kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi amaçları ile, kişisel veri işlemesinin kanunlarda açıkça öngörülmesi, sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması ve temel hak ve özgürlüklerinize zarar vermemek kaydıyla, Turkuvaz’ın meşru menfaatleri için kişisel verilerinizi işlemenin zorunlu olması hukuki sebebine dayanarak;

(b) hizmeti değerlendir anketi çalışmasına katılmanız ve kapsamda çağrı merkezi aracılığıyla yapılacak aramalara onay ve kişisel verilerinizin işlenmesine açık rıza vermeniz halinde, kimlik verisi kategorisinde yer alan ad ve soyad verilerinizi, iletişim verisi kategorisinde yer alan cep telefonu numarası ve yaşadığınız şehir verinizi, müşteri işlem verisi kategorisinde yer alan çağrı merkezi kayıtları verinizi ve pazarlama verisi kategorisinde yer alan hizmeti değerlendir anketi çalışması ile elde edilen değerlendirme ve yorum verinizi müşteri memnuniyetine yönelik aktivitelerin yürütülmesi, iş süreçlerinin iyileştirilmesine yönelik önerilerin alınması ve değerlendirilmesi ve ayrıca iletişim verisi kategorisinde yer alan yaşadığınız şehir verinizi ve pazarlama verisi kategorisinde yer alan hizmeti değerlendir anketi çalışması ile elde edilen yorum verinizi, yorumlarınızın https://www.kargomsende.com internet sitesinde yayınlanması amaçları ile, açık rıza hukuki sebebine dayanarak işlemekteyiz.

Açık rıza vermeniz halinde işlenecek olan, iletişim verisi kategorisinde yer alan yaşadığınız şehir verinizin ve pazarlama verisi kategorisinde yer alan hizmeti değerlendir anketi çalışması ile elde edilen yorum verinizin, yapacağımız derleme neticesinde https://www.kargomsende.com internet sitesinde yayınlanmasına karar verilir ise, yaşadığınız şehir verisi ile yorumlarınızın sizinle ilişkilendirilmemesi adına, bu verileriniz yayınlanırken adınız ve soyadınız yıldızlanarak maskelenecektir.

Kişisel verileriniz, gönderici tarafından beyan edilen bilgiler, gönderi kabulü sırasında beyan ettiğiniz bilgiler, çağrı merkezi kayıtları, https://www.kargomsende.com/ üzerinden gerçekleştirdiğiniz işlemler ve gönderi takip linki üzerinden gerçekleştirdiğiniz işlemler vasıtasıyla tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla toplanmaktadır.

Kişisel verileriniz,

o      Avukatlar, denetçiler, vergi danışmanları ile danışmanlık ve hizmet aldığımız diğer üçüncü kişilere; iş süreçlerimizi hukuka ve meşru menfaatlerimize uygun olarak yürütebilmemiz, olası bir yargı sürecinde kanuni hakkımızın kullanılması,

o      Tarafınızca yetki verilmiş olan vekil ve temsilcilerinize; hukuki yükümlülüklerimizin yerine getirilebilmesi,

o      Düzenleyici ve denetleyici kurumlar ile mahkeme ve icra müdürlükleri gibi sair resmî kurumlara, kişisel verilerinizi talep etmeye yetkili olan diğer kamu kurum veya kuruluşlarına, hukuki yükümlülüklerimizin yerine getirilebilmesi,

o      Grup şirketlerimize, iş ortaklarımıza, ifa yardımcılarımıza, tedarikçilerimize, yukarıda yer alan işleme amaçlarının gerçekleştirilebilmesi, iş süreçlerinde ve hizmetlerin sunulmasında/ geliştirilmesinde destek alınabilmesi, saklama ve arşivleme faaliyetlerinin yürütülmesi ve altyapı ve teknik güvenliğinin sağlanabilmesi

amaçlarıyla KVKK’nın 8. maddesi uyarınca aktarılabilecektir.

Kişisel verilerinizle ilgili olarak;

a.     Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,

b.     Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

c.     Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

ç.     Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

d.     Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,

e.     KVKK’nın 7. maddede öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,

f.      (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

g.     İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

ğ.     Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme

haklarına sahipsiniz.

Belirtilen haklarınız kapsamında taleplerinizi, iadeli taahhütlü mektup aracılığıyla veya şahsen veya noter aracılığıyla yazılı olarak veya kayıtlı elektronik posta (KEP) adresi, güvenli elektronik imza, mobil imza ya da daha önce bize bildirdiğiniz ve sistemimizde kayıtlı bulunan elektronik posta adresiniz var ise elektronik posta adresinizi kullanmak suretiyle bize ulaşarak iletebilirsiniz.

Başvurunuz, belirtilen yollar aracılığıyla bize ulaştırılmasından itibaren, başvurunuzun niteliğine göre en geç 30 (otuz) gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandırılacak olup, başvuranın doğru kişi olduğunun teyit edilmesi amacıyla Turkuvaz sizden bazı doğrulayıcı bilgiler talep edebilecektir; bu bilgiler yalnızca gerçek veri sahibinin kim olduğunun tespit edilmesi ve başvuru sonuçlarının doğru kişiyle paylaşılması adına talep edilecektir.

Kişisel Verileri Koruma Kurumu tarafından 10.03.2018 tarihli ve 30356 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ’de belirtildiği üzere, başvurunuza cevabın yazılı olarak verilmesi halinde ilk 10 sayfa üzerindeki her sayfa için 1 TL ve cevabın CD, harici bellek gibi bir kayıt ortamında verilmesi halinde kayıt ortamının maliyetini geçmeyecek bir ücret tarafınızdan talep edilebilecektir. Başvurunuzun Turkuvaz’dan kaynaklanması halinde var ise alınan ücret iade edilecektir.